Статут

Статут підприємства – це затверджений в установленому порядку юридичний документ, що включає зведення положень і правил, що стосуються правового статусу, організаційної форми, структури та пристрої організації, видів діяльності, порядку відносин з юридичними і фізичними особами та державними органами, а також визначають права і обов’язки як учасників організації, так і самої юридичної особи.

У статуті обов’язково відображаються заснування закладу організації, її цілі і завдання, описується організаційна структура як самої організації (наявність або відсутність відокремлених підрозділів), так і органів її управління, обумовлюються форма власності, порядок здійснення виробничо-господарської діяльності, а також правила реорганізації та ліквідації .

Статут – це установчий документ, на підставі якого діє юридична особа.

Статут затверджується його засновниками (учасниками).

При цьому для юридичних осіб, створених одним засновником, Статут є єдиним установчим документом.

Статут як установчий документ юридичної особи

Статут – це установчий документ, який є обов’язковим для юридичних осіб.

Статут виступає установчим документом в наступних організаційно-правових формах юридичної особи:

Акціонерне товариство (АТ);

Товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ).

Документ складається ще до реєстрації фірми. Саме на підставі цього документа вносяться дані про засновників, а також про саму компанію в єдиний державний реєстр.

Істотні умови Статуту

У статуті акціонерного товариства мають бути відображені:

повне та скорочене фірмові найменування товариства;

місцезнаходження товариства;

тип суспільства;

кількість, номінальна вартість, категорії (звичайні, привілейовані) акцій і типи привілейованих акцій, що розміщуються суспільством;

права акціонерів – власників акцій кожної категорії (типу);

розмір статутного капіталу товариства;

структура і компетенція органів управління товариства та порядок прийняття ними рішень; порядок підготовки і проведення загальних зборів акціонерів, в тому числі перелік питань, рішення по яких приймається органами управління товариства кваліфікованою більшістю голосів або одноголосно;

відомості про філії та представництва товариства.

Статут товариства з обмеженою відповідальністю повинен містити:

повне та скорочене фірмове найменування товариства;

відомості про місцезнаходження товариства;

відомості про склад і компетенцію органів товариства, в тому числі про питання, що становлять виняткову компетенцію загальних зборів учасників товариства, про порядок прийняття органами суспільства рішень, в тому числі про питання, рішення по яких приймаються одноголосно чи кваліфікованою більшістю голосів;

відомості про розмір статутного капіталу суспільства;

відомості про розмір і номінальної вартості частки кожного учасника товариства;

права і обов’язки учасників товариства;

відомості про порядок та наслідки виходу учасника товариства з товариства;

відомості про порядок переходу частки (частини частки) у статутному капіталі товариства до іншої особи;

відомості про порядок зберігання документів товариства та про порядок надання товариством інформації учасникам товариства та іншим особам.

Статути акціонерного товариства і товариства з обмеженою відповідальністю можуть містити й інші положення, що не суперечать федеральному законодавству.

оформлення Статуту

Статут потрібно оформляти з урахуванням наступних правил:

статут оформляється на стандартних аркушах паперу формату А4;

текст статуту складається з розділів, що мають заголовки і нумерованих арабськими цифрами.

на титульному аркуші статуту вказують: вид документа (СТАТУТ), організаційно-правову форму юридичної особи, його індивідуальне назву, місце складання, гриф обмеження доступу до статуту засновниками або учасниками, який завіряється печаткою організації.

на оригіналі статуту реєструючий орган угорі ліворуч проставляє відмітку про реєстрацію статуту;

відмітка про реєстрацію статуту завіряється печаткою реєструючого органу;

документ повинен бути прошитий;

сторінки, починаючи з тієї, що йде після титульного аркуша, нумеруються;

на звороті останньої сторінки потрібно прикріпити пломбір лист із зазначенням таких відомостей: число сторінок, підпис заявника з розшифровкою, друк.

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Консорціальний банк