Роль політичної економіки

В кінці вісімнадцятого – на початку дев’ятнадцятого століття в Західній Європі почався процес зародження економічної школи, яка продукувала абсолютно нові економічні думки і теорії, обґрунтовані на ліберальному підході до процесу функціонування державної економіки.

Саме в цей період в розвинених країнах Західної Європи, а саме в Англії почалися процеси зародження нових форм господарювання, серед яких основним було зародження мануфактури. Мануфактурне виробництво передбачало поділ виробничого процесу виготовлення того чи іншого виду товарів на кілька операцій. Ці операції повинні були виконувати різні люди. Навіть найпростіший товар, який поставлявся на ринок, проходив декілька етапів обробки та підготовки. Введення мануфактурного виробництва було якісно новим етапом у всій світовій економіці, який спровокував інший погляд на виробничий процес у всіх країнах. Збільшився рівень трудової зайнятості населення та підвищилася якість підготовки фахівців. Якраз в цей період зароджується вузько профільне виробництво. Разом з тим підвищилася і ціна на продукцію, що виготовляється, що незабаром привело до революції цін. Сформована в Європі обстановка стала широким полем для діяльності провідних світових економістів і теоретиків. Через налагодження промислового виробництва і нарощуванням його масштабів в світі наступила якісно нова ера в розвитку системи економічних відносин.

Серед теоретиків, що займалися вивченням економічних процесів, з’явилася думка, що з настанням нових умов виробництва необхідно міняти предмет і методи дослідження даної сфери. На перший план в якості предмета вивчення пропонувалося висунути всю виробничу сферу з її розгалуженими системами і підсистемами, складними соціальними і економічними відносинами.

З’явився новий інтерес до вивчення виробничих тенденцій і прогнозування розвитку виробничих відносин в Європі і в світі. Ще одним істотним зміною було те, що процес домашнього виробництва продукції був піднесений на державний рівень з усіма витікаючими наслідками. При всіх цих процесах в окрему самостійну науку економіка була сформована в кінці XIX століття.

Періоди формування економіки як цілісної науки. Політичні фактори економіки

В економічних наукових колах за точку відліку функціонування політичної економії прийнято вважати кінець XVII – початок XVIII коли основні принципи діяльності цієї наукової галузі були сформовані і подані працями таких дослідників, як В. Петті, П. Буагільбера.

Але виникають суперечки щодо періоду, на який припадає остаточне формування її як науки. У цьому питанні має вплив економіка політичних режимів, і думки розділяються на дві групи, точніше виділяються кілька етапів остаточного формування.

1) Перший етап – це період з п’ятдесятих років XVII – початку XVIII століття. У цей період відбулося розширення товарно – грошових відносин і ринкових сфер виробництва, занепадає теорія меркантелизма, суспільно визнається її нездатність задовольняти сучасні економічні запити суспільства. Представниками даного періоду вважаються двоє вчених, чиї імена згадані вище – У. Петті і П. Буагільбер.

2) Другий етап закінчення формування основ цілісної науки припадає на середину XVIII століття, коли в економічних колах виникло поняття фізіократизму. Саме фізіократи дали суттєвий поштовх розвитку цієї науки і посприяли формуванню її принципів. Цей період характерний появою фундаментальних праць А. Сміта, таких як «Братство народів».

3) Наступний етап – половина XIX століття, який знаменний закінченням європейських революцій, встановленням нових режимів правління і стабілізацією політичної обстановки в світі.

4) І ще одним етапом була друга половина XIX ст., Коли були відсіяні усі псевдо – теорії, а в арсеналі постулатів класичної економічної школи залишилися тільки найкращі досягнення теоретиків.

Фундаментальну основу всіх проявів теоретичних досліджень в цій сфері становить теорія трудової вартості, яка аналізувала доходи всіх верств населення і, виходячи з цього, давала характеристику працездатності кожного шару. Враховувалися всі доходи і витрати, такі, як рента на землю, витрати на виробництво, оплата праці. На цій теорії заснована сучасна політична економіка, і зокрема українська політична економіка.

ПОДІЛИТИСЯ: