Поняття фінансів

Поняття фінансів – це досить важлива, складна і суперечлива економічна категорія. Для формування фінансової сфери та здійснення фінансового управління потрібно правильно розуміти сутність цієї категорії і враховувати те, на якому рівні розвитку перебуває національна і міжнародна економіка.

Видима і прихована сторона прояви фінансів

У світовій економіці так само, як і в економіці окремої країни, існує видима і трохи прихована форма прояву фінансів.

Прояв видимості фінансів можна спостерігати під час руху грошових потоків між суб’єктами фінансових відносин. З їх допомогою відбувається формування змісту фондів, що забезпечують економічні транзакції.

У той час, коли формується, розподіляється і перерозподіляється валовий внутрішній продукт, виникають обмінні і розподільчі фінансові відносини. В цьому суть прихованої сторони поняття фінансів.

Проблеми розвитку фінансів

Значна кількість вітчизняних і зарубіжних вчених-економістів проводили різноманітні дослідження теоретичних питань розвитку фінансів, з’ясовували економічну сутність цього поняття. Але і сьогодні ще далеко не всі аспекти фінансової теорії достатньо освітлені.

Створення нових аспектів фінансових взаємин, що не спостерігалися раніше, відбувається постійно. Особливо активним цей процес стає під впливом процесів глобалізації, що охопили останнім часом економіку світу, і через створення в найрозвиненіших країнах моделі інформаційної економіки. Наявність світових глобальних фінансових криз 1998 і 2007 років свідчить про запізнення людського усвідомлення тих явищ і процесів, що відбуваються в сфері фінансів.

Виходячи з цього, можна вважати, що глибинна сутність поняття фінансів ще повністю не досліджена. Проведення заходів для її дослідження є дуже актуальними.

Трактування сутності фінансів зарубіжними дослідниками

На сьогоднішній день серед вчених не існує єдиного думки, яке б трактувало сутність фінансів і виконують ними функцій. Дуже великі розбіжності існують між зарубіжними дослідниками. Це пов’язано з тим, що для дослідження фінансів, розгляду їх на макроекономічних і мікроекономічних рівнях, ними використовуються досить різні підходи. Велика кількість цих вчених зосередили свою увагу на фіскальному аспекті фінансів під час дослідження їх макроекономічного рівня.

Інші закордонні вчені досліджували поняття системи фінансів на мікро-рівні. При цьому, вивчалися фінанси фірм і підприємств. Відповідно до думки цих учених фінансами треба вважати специфічні інструменти і прийоми, які формують потоки коштів підприємства. Е. Нікбахт і А. Гропеллі вважали, що фінанси включають у себе систему різних прийомів, за допомогою яких досягається максимальне добробут бізнесу або загальна вартість вкладеного в справу капіталу.

Природно, ці трактування фінансів є дуже вузькими, що використовуються для відображення окремих суттєвих сторін економічної теорії. Але вони не розкривають поняття системи фінансів і її сутність на загальному рівні.

ПОДІЛИТИСЯ: