Персональні трастові послуги

Персональні трастові послуги мають на увазі під собою довірчі операції, що виконуються в інтересах фізичних осіб. Підставою для їх проведення виступає трастовий договір. Він укладається між засновником довірчого управління, у власності якого знаходиться майно, і керуючим. При цьому всі доходи від майна передаються третій особі, званого вигодонабувачем.

Які операції включають в себе трастові послуги?

Трастові послуги рамках укладеного трастового договору керуючий надає довірителю наступні послуги:

  • управляє майном, в тому числі нерухомістю та іншими активами;
  • формує інвестиційний портфель;
  • здійснює управління інвестиційними вкладеннями;
  • регулює відносини з кредиторами;
  • надає консультаційні послуги з питань придбання або продажу цінних паперів;
  • веде банківські рахунки, готує податкові декларації і т. д.

Класифікація трастів

Розрізняють декілька видів трастів, наприклад, безвідкличний, за умовами якого довіритель не може в односторонньому порядку розірвати договір і повернути майно. Дострокове припинення угоди можливе лише за згодою самого керуючого. Його протилежністю виступає відзивної траст, довірчі відносини за яким можуть бути розірвані власником майна в будь-який момент.

Згідно заповідальним трасту майно померлого переходить трастової компанії, яка розпоряджається ним згідно з волею спадкодавця. При цьому отримані доходи відповідно до укладеного договору розподіляються між спадкоємцями.

Прижиттєвий траст передбачає перехід майна до довірителя ще за життя засновника. У договорі про дискреционном трасті не вказуються конкретні вигодонабувачі. Рішення про передачу доходів певній особі приймають довірені особи засновника трасту. Вони ж можуть і змінити структуру інвестиційного портфеля. На відміну від нього договір про фіксований трасті містить перелік вигодонабувачів і повноважень керуючого. Розрізняють також короткострокові трасти, які створюються для фінансування певних цілей.

Особливості трастового договору

Основою для надання персональних трастових послуг виступає договір довірчого управління. Його сторонами є:

  • засновник трасту, у власності якого знаходиться майно
  • довірчий керуючий, якому передаються активи засновника;
  • фізична особа або кілька осіб, на користь яких була укладена угода.

При цьому неможливо суміщення в одній особі керівника і вигодонабувача. Тоді як угода може бути укладена і на користь самого засновника, який в цьому випадку є вигодонабувачем.

Згідно з умовами угоди засновник передає свої активи керуючому, який може здійснювати з ними будь-які дії, крім прямо заборонених договором (наприклад, безоплатне відчуження). Всі операції здійснюються керуючим, але він повинен завжди вказувати, що діє від імені третьої особи. Якщо при укладанні угод керівник не позначив свого статусу, то він відповідає за їх наслідки своїм особистим, а не довіреним майном. Послуги керуючого оплачуються відповідно до умов договору.

ПОДІЛИТИСЯ: