Пасиви підприємства

Такі поняття, як активи і пасиви підприємства вкрай важливі, адже саме на них побудований весь бухгалтерський облік. Все, що є у будь-якого підприємства (основні фінанси, борги, матеріали і так далі) ділиться на активи і пасиви. При погляді на статті підприємства важливо визначити актив це або пасив. У чому ж полягає важливість?

Активи і пасиви балансу

Важливішим звітом, який проводиться на будь-якому підприємстві, є бухгалтерський баланс. І головне завдання для будь-якого бухгалтера – це його зведення. Як цього досягти?

Загальний баланс ділиться на два стовпці – актив і пасив. Складаючи звітну документацію, бухгалтер повинен правильно розподілити дані за все обліку за цими стовпцями. Якщо підсумкова цифра в сумі як першого, так і другого шпальти зійшлася, це означає, що загальний баланс підведений правильно.

Майно підприємства може значно відрізнятися за своїми економічними характеристиками. Певна частина майна може бути власністю, а інша частина купується у вигляді позики. В обох випадках майно набувається за допомогою за допомогою фінансів, які отримані з різних джерел.

Такі джерела поділяються за формою власності і належать або до приватного капіталу, або до державного. Капітал, в свою чергу, може бути поділений за принципом формування на наступні види:

– пайовий. Таким капіталом називають засоби, що знаходяться на балансі різних товариств з обмеженою відповідальністю, партнерських організацій, командитних товариств та інших підприємств подібного типу;
– акціонерний. Це ресурси акціонерної компанії, які з’явилися за допомогою об’єднання безлічі різних індивідуальних капіталів або збільшення потенціалу акціонерного товариства за допомогою капіталізації певної частки прибутку. Також досить поширений варіант залучення деякої частини грошей вкладників через продаж облігаційних паперів і акцій, який заснований на присвоєння чужих праць;
– власний. Даний капітал є власністю організації, однак, так як саме підприємство не може бути чиєюсь власністю, кошти повністю належать його господарям. Разом з тим відповідальність перед кредиторами також лежить на його власниках, які ризикують цими засобами.

За характером застосування власниками, джерела доходів можуть бути поділені на: споживаний і не реінвестується. Перший варіант використовується для споживчих цілей, другий – для накопичення капіталу.

Розібравшись із загальними характеристиками майна підприємства, перейдемо до докладного опису пасивів.

Загальні відомості про пасивах підприємства

Пасиви в бухгалтерському обліку перебувають з правого боку і являють собою об’єднання всіх обов’язків підприємства. Їх аналіз, як правило, здійснюється на базі відомостей, отриманих з бухгалтерського балансу, причому дані повинні бути зібрані відразу за кілька звітних періодів підприємства. Після цього визначається динаміка розвитку деяких статей і проводиться розрахунок шляхи їх зміни з плином часу як за ціною, так і за їх значенням в загальній структурі.

Для фінансування своєї діяльності кожне підприємство зазвичай застосовує один з двох варіантів, власні або позикові кошти, розберемо даний момент більш докладно.

Власний капітал

Власний капітал підприємства обчислюється за допомогою різниці між вартістю активів і позикових коштів. Для його аналізу необхідно виявити джерела його формування та можливі ризики в разі їх зміни. Також є можливість обчислення здібностей організації зберігати і нарощувати вже наявні заощадження.

Власний капітал компанії включає в себе кошти, отримані від інвесторів та кошти накопичені в результаті діяльності підприємства. У бухгалтерської звітності власний капітал зазвичай виражається в таких статтях, як статутний, резервний та додатковий капітал, а також нерозподілений прибуток.

Звичайно ж, активи не виникають безпричинно, пасиви якраз і є їх джерелами появи. Як наслідок активи формують пасиви, і це можна побачити, провівши аналіз деяких прикладів.

– Статутний капітал – це сукупність внесків засновників під час створення компанії. Його величина вписана в установчу документацію. Рішення про його зміну, як правило, може бути прийнято тільки на загальному акціонерних зборах. Статутний капітал служить для визначення мінімального обсягу власності юридичної особи, який дає гарантію його кредиторам.

– Резервний капітал створюється для того, щоб була можливість покрити витрати підприємства у важкі для нього часи, або для виплати дивідендів акціонерам і власникам привілейованих акцій у разі недостатньої кількості грошей для їх погашення. Крім цього, резервні кошти також можуть бути застосовані для зменшення кількість обертаються облігацій компанії і викупу своїх же акцій для інших цілей. Разом з тим він також є частиною вартості її активів. Резервний капітал може зберігатися в будь-якому вигляді, це не обов’язково можуть бути грошові кошти. Його розмір зазвичай визначається в межах 5% статутного капіталу.

– Додатковий капітал є додатковими засобами, які утворюються під час діяльності підприємства, наприклад, шляхом переоцінки основного капіталу компанії, бюджетних асигнувань або емісійних доходів. В цілому він є досить різнорідним фінансовим джерелом.

– Нерозподілений прибуток – це чистий річний дохід підприємства, який в подальшому може бути застосований для придбання різних матеріалів, основних засобів або їх вдосконалення, ремонту і т. д., Що показує, що він також є пасивом. Нерозподілений прибуток визначає, наскільки збільшилася вартість активів підприємства за рахунок самостійно згенерованих грошових коштів. Ця ціна не була розподілена між акціонерами і тому називається нерозподіленим прибутком.

– Цільові кошти – це матеріальні або грошові ресурси, які підприємство отримало з зовнішніх джерел. Такими можуть бути держава, засновники, контрагенти, фізичні особи і т. д. Дані кошти можуть бути надані у вигляді кредитної допомоги, різних внесків до фонду статуту або при спільній роботі в формі грантів, субсидій субвенцій і т. Д.

– Позики, кредити – вид пасиву, при якому підприємство отримує можливість взяти кредит для своїх цілей (придбання нової продукції, ремонту обладнання, споруди офісу та ін.).

Найважливішим моментом для визначення фінансової стійкості організації є її здатність до генерації доходів, тому тут необхідно регулярно проводити оцінку динаміки кожної статті в звітній документації за кілька звітних періодів діяльності підприємства. Необхідно упевнитися, що за цей проміжок часу облікова політика підприємства не зазнала серйозних змін, так як це може мати серйозний вплив на величину статей пасиву.

Позиковий капітал

Як уже було відзначено вище, компанія має можливість підтримувати власне фінансування за допомогою залучення позик і кредитів. Боргові статті підприємства можуть бути поділені на різні фактори, такі як погашення за умовами, строками і т. Д.

Основними зобов’язаннями будь-якого підприємства є:

1) короткострокові позики;

2) довгострокові позики, які компанія отримала на термін понад одного календарного року;

3) заборгованість компанії перед своїми співробітниками з оплати праці;

4) кредиторська заборгованість. Являє собою заборгованість перед партнерами компанії, які поставляють її необхідні послуги або продукцію, які підприємство отримало, але до сих пір не розрахувалося за них;

5) відкладена заборгованість перед податковою службою (зобов’язання компанії, яке має бути обов’язково погашено в один з найближчих звітних періодів).

6) зобов’язання виплат перед органами, які надають соціальне страхування;

Аналізуючи позиковий капітал, належну увагу необхідно приділити динаміці зростання кредиторської заборгованості. У разі якщо вона підвищується прямо пропорційно загальної прибутковості підприємства або обсягами продажів, тоді ситуація залишається стабільною. Якщо ж це не так, тоді в терміновому порядку повинні бути визначені основні причини того, що відбувається. Підвищення заборгованостей перед працівниками також є негативним сигналом щодо стабільного майбутнього підприємства.

Короткий підсумок

Якщо коротко охарактеризувати що таке пасиви підприємства, то це джерела фінансування матеріально-господарської діяльності, які необхідні для формування її активів. В цілому все джерела формують загальний капітал, який групується за різними ознаками.

ПОДІЛИТИСЯ: