Оцінка основних засобів

Оцінка основних засобів – методика обліку коштів праці, мають натуральну форму і підлягають використанню для виробничої або іншої статутної діяльності більше року. Їх знос, а також перенесення вартості в собівартість кінцевого продукту, відбивається в бухгалтерських документах за допомогою амортизації. За одиницю обліку названих активів прийнятий інвентарний об’єкт.

Правила оцінки основних засобів суб’єктами господарювання, наприклад, юридичними особами (крім фінансових установ та державних структур), регламентовані затвердженим Мінфіном.

Склад основних засобів господарюючого суб’єкта

Які засоби являються основними? Підприємство має право враховувати в цій якості актив:

 • що передбачає можливість отримання доходу;
 • застосовуваний в цілях реалізації статутних видів діяльності, для потреб управління компанією або передачі в оренду стороннім особам;
 • підлягає витрачанню протягом тривалого терміну;
 • який суб’єкт господарювання не планує перепродувати.

До числа ключових активів можна віднести: будівлі, внутрішньогосподарські дороги, силові машини, автотранспорт, багаторічні насадження, реалізація худоби та птиці.

Первісна вартість

Відносно плату придбаних активів первісна вартість відображається виходячи з витрат суб’єкта господарювання на їх придбання, будівництво або виготовлення. При розрахунку вартості об’єкта в складі його закупівельної ціни не враховується ПДВ і відшкодовуються мита.

В якості фактичних витрат на придбання активу розглядаються суми, сплачені:

 • постачальнику;
 • перевізнику за доставку;
 • забудовнику або підряднику за зведення або виготовлення;
 • консалтингової компанії за інформаційні послуги, отримані в зв’язку з підбором і придбанням;
 • посереднику, через якого куплені активи;
 • особі, яка провадить пуск і налагодження;
 • в державну казну як невідшкодовуваних податків і митних зборів.

У первісну облікову ціну не включаються загальногосподарські витрати.

Стосовно до активів, внесених до статутного капіталу співзасновниками, первісна вартість – це грошова оцінка, яку погоджує адміністрація.

Первісна вартість подарованих або безоплатно отриманих активів, вказується згідно їх ринкової вартості в день прийому на баланс.

Відносно основних засобів, отриманих за бартером або оплатним операцій, що передбачає оплату в натуральній формі, первісної облікової вартістю вважається собівартість цінностей, переданих натомість.

Капітальні вкладення в підвищення родючості земель і багаторічні насадження належать до основних засобів в обсязі документально підтверджених витрат.

Переоцінка за поточною (відновної) вартості

Переоцінка активу відбувається за допомогою математичного перерахунку. Суб’єкт підприємництва має право проводити таку переоцінку щодо групи однорідних об’єктів в кінці календарного року. У подальшому ці активи підлягають регулярної переоцінки: відображена в бухгалтерських документах ціна не повинна істотно відрізнятися від поточної.

Переоцінка активу відбувається за допомогою математичного перерахунку:

 • первісної або поточної вартості;
 • суми амортизації.

Результати переоцінки відокремлено відображаються в бухгалтерському обліку.

Дооцінка об’єкта основних засобів

Якщо внаслідок переоцінки активу його вартість збільшилася, сума дооцінки збільшує додатковий капітал юридичної особи. Дооцінка повинна бути зарахована в фінансовий результат в складі інших доходів, якщо:

вона виявилася дорівнює уцінку, розрахованої в попередні податкові періоди;
уцінка була оформлена як інші витрати.

Уцінка об’єкта основних засобів

Уцінка активу підлягає відображенню у фінансових результатах як інші витрати. Вона може бути віднесена на зменшення додаткового капіталу господарюючого суб’єкта, сформованого за рахунок сум дооцінки цього ж об’єкта в попередні звітні періоди.

У разі вибуття активу з балансу сума дооцінки відноситься до нерозподіленого прибутку.

Амортизація основних засобів

Це загальноприйнята методика погашення вартості активів, віднесених до основних засобів.

Не нараховується на законсервовані активи, виключені з циклу виробничої діяльності.

Амортизація також не обчислюється за активами некомерційних установ. Замість цього на позабалансовому рахунку відображаються відомості про суми зносу, розрахованого по лінійної методикою.

Не підлягають амортизації активи з незмінними споживчими властивостями, наприклад – земля, природні об’єкти, музейні експонати та подібне.

Методики обчислення:

 • лінійна;
 • зменшуваного залишку;
 • поступового зменшення вартості пропорційно терміну корисного використання;
 • списання вартості виходячи з обсягу виготовленої з використанням активу продукції або проведених з її застосуванням робіт.
ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Підприємництво в СРСР