Оцінка фінансів

Оцінка фінансів – це комплексна оцінка фінансової діяльності компанії. Основна мета її проведення – отримати невелику кількість основних показників, які дають точну і об’єктивну картину про діяльність компанії. Дуже важливі показники фінансової оцінки, які дають інформацію про прибутки та збитки підприємства, структурі активів і пасивів, про стан дебіторської та кредиторської заборгованості. Дуже важливо отримати відомості не тільки про поточну діяльність компанії, але і спрогнозувати результати на найближче майбутнє, тобто розрахувати параметри фінансового стану на перспективу.

Функції фінансового аналізу

1) Об’єктивна і своєчасна оцінка фінансового стану установи.
2) Встановлення «слабких» сторін фінансового стану і виявлення причин їх утворення ».
3) Фінансова оцінка досягнутих результатів і причин досягнутих показників.
4) Розробка і обгрунтування прийнятих управлінських рішень з питань фінансової діяльності компанії.
5) Виявлення і використання резервів для поліпшення фінансового стану фірми, підвищення ефективності і рентабельності виробництва.
6) Прогнозування можливих фінансових результатів при різних варіантах використання ресурсів.

Фінансова оцінка підприємства: основні методи її проведення

1) Тимчасової (горизонтальний) аналіз.

Його суть полягає в порівняння кожної статті фінансового звіту з попереднім періодом. Для проведення горизонтального аналізу будується кілька аналітичних таблиць, в яких зазначаються дані балансу підприємства і відносні темпи зростання або зниження в процентному вираженні.

2) Структурний (вертикальний) аналіз.

Визначення структури показників фінансів підприємства з виявленням впливу кожного значення на фінальний результат в цілому. Дана фінансова оцінка організації дозволяє визначити питому вагу окремої статті балансу в загальному результаті. Обов’язковим елементом даного виду аналізу є динамічні ряди цих значень. За допомогою їх можна відстежити і спрогнозувати структурні зміни в активі балансу, визначити джерела їх покриття.

Дані два види аналізу доповнюють один одного. На практиці економіст веде аналітичні таблиці, які характеризують структуру бухгалтерського балансу і динаміку окремих фінансових показників.

3) Трендовий аналіз.

Порівняння кожного показника звітності з попередніми періодами і визначення тренда, тобто тенденції зміни даного результату, очищеної від випадкового впливу особливостей окремих періодів. На підставі тренда проводиться оцінка фінансового стану підприємства на майбутні періоди, здійснюється прогнозний аналіз всіх показників.

4) Аналіз відносних коефіцієнтів.

Розрахунок відносин звітності, виявлення взаємозв’язку між отриманими показниками.

5) Просторовий (порівняльний) аналіз.

Аналіз окремих показників дочірніх компаній, підрозділів, відділів, порівняння їх з даними фірм-конкурентів, у яких схожі загальноекономічні результати.

6) Аналіз.

Визначення вплив окремих факторів на фінальний показник. Даний вид аналізу може бути прямим – дроблення результативного показника на складові або зворотним – об’єднання його окремих елементів в один підсумковий показник.

ПОДІЛИТИСЯ: