Оцінка бізнесу

Оцінка бізнесу проводиться у випадках продажу компанії, при її злиття або поглинання іншою компанією, а також для більш ефективного управління.

Також оцінка здійснюється при розділі майна, вихід зі складу засновників і в інших спірних моментах.

При оцінці бізнесу використовується кілька підходів.

Витратний підхід

При витратному підході оцінки бізнесу зазвичай використовується метод накопичення активів, який дозволяє визначити їх чисту вартість. В даному випадку це різниця між вартістю активів та вартістю зобов’язань підприємства, щодо якого проводиться оцінка.

При цьому в роботі використовуються тільки дані, актуальні на момент твори оцінки.

Такий метод передбачає врахування таких особливостей:

Оцінці піддаються необоротні активи в частині основних засобів, незавершеного будівництва, нематеріального майна, а також фінансових інвестицій;

Оцінюються необоротні активи, які можуть міститися в довгострокової дебіторської заборгованості та відстрочених податкових активів, при цьому обов’язково враховуються терміни погашення боргів і повернення кредитів;

Обов’язково оцінюються запаси товарів або продукції, що належать компанії. Оцінка проводиться з урахуванням вартості цих активів, яка міститься в бухгалтерських документах компанії. Якщо ж даних про ці товари немає – оцінка проводиться на основі середньої ринкової вартості такої продукції;

Оцінці методом витратного підходу також піддаються довгострокові і поточні фінансові інвестиції та векселі.

Також оцінюється вартість всіх зобов’язань компанії, а їх вартість залежить від їх виду.

Як правило, реальною вартістю визнається та, яка вказана в документах бухгалтерії. Такий підхід застосовується у випадках, якщо компанія знаходиться під санкціями, під загрозою ліквідації або банкрутства, або діяльність компанії є збитковою.

прибутковий підхід

При такому підході оцінка вартості бізнесу грунтується на величині принесених їм вигод і його грошових потоків.

Це найбільш поширений підхід, який використовується в більшості випадків і передбачає використання двох методів:

  • метод дисконтування;
  • метод капіталізації.

При реалізації дохідного методу оцінювачі оперують маркетинговими процедурами проведення очікуваних доходів, тобто розглядаються дивіденди або чисті фінансові потоки.

У цьому випадку при розрахунку вартості всього підприємства враховується його поточне фінансове становище, а також його майновий комплекс.

Найбільш поширеним методом є метод дисконтування грошових потоків або метод непрямої капіталізації.

В цьому випадку в процесі оцінки бізнесу передбачаються процедури вибору відповідної моделі грошового потоку і визначення прогнозного періоду надходжень грошового потоку.
Крім цього проводиться прогнозування складових чистого грошового потоку, і він розраховується на кожен відрізок часу прогнозного періоду окремо (на місяць, рік або квартал).

В рамках даного методу також проводиться розрахунок вартості реверсії та його обґрунтування, визначається вартість чистих грошових потоків на конкретний момент часу.

При розрахунку грошового потоку в прибутковому підході враховуються результати аналізу показників фінансово-господарської діяльності оцінюваного підприємства.

Оцінка проводиться за прогнозний період і за час, що передує даті початку проведення оціночних робіт.

Такий підхід дозволяє скласти максимально повну картину стану підприємства і дати порівняно точний прогноз на майбутнє.

При цьому бізнес-план розвитку підприємства в більшості випадків не враховується: використовуються виключно прогнози, що стосуються грошових потоків бізнесу.

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Політика дорогих грошей