Норма амортизації

Норма амортизації – певна частка вартості основних засобів підприємства, яка виражається в процентному відношенні від річної (загальною) амортизації до первісної ціни основної частини фондів.

Норма амортизації – параметр, зворотний періоду корисного застосування інструменту основних засобів. Він проставляється для кожного з видів майна на основному рахунку і залежить від умов, в якому воно експлуатується. Наприклад, для будівель норма амортизації знаходиться в діапазоні від 0.4 до 11%, для техніки (обладнання) та силових машин даний показник має більш широкий діапазон – від 0.4 до 11%.

Визначення норми амортизації

Норма амортизації – показник, при розрахунку якого використовується кілька параметрів, а саме первісна вартість основного майна, його ліквідаційна вартість, амортизаційний період (прописується в нормах). Розрахунок річної норми амортизації може здійснюватися декількома способами – лінійним, методом зниження залишку, шляхом списання (з урахуванням терміну корисного використання).

Норма амортизації: сутність

У період застосування основні фонди підприємства неминуче піддаються зносу і дешевшають. При цьому знос може бути двох основних видів:

1. Моральна. Цей вид зносу з’являється через удосконалення вже наявних технологій, їх оптимізації. З’являється нова техніка, здатна виконувати більш складні завдання і в великих обсягах. Як наслідок, морально застаріле обладнання падає в ціні (навіть якщо його технічний стан ідеально).

2. Фізичний. У цьому випадку мається на увазі знос техніки (обладнання), пов’язаний з природною експлуатацією, коли використовується весь ресурс ОПФ.

Сама ж амортизація – перенесення ціни основної групи фондів провадження у певних частин на товар (продукцію), які виготовляються з їх допомогою. Основна мета – накопичення капіталу для подальшого відшкодування (часткового або повністю) витрат на ремонт (заміну) ОПФ.

Як тільки вироблений товар продається, то частина грошей, що входять в обсяг перенесеної ціни основної групи фондів, спрямовується в амортизаційний фонд. Там гроші накопичуються до моменту досягнення норми первинної ціни основних засобів (віднімаються тільки зношені ОПФ). Кошти з цього фонду спрямовуються для покупки нового обладнання замість вже зношеної (фізично або морально) техніки. По суті, відбувається реновація (оновлення) виробництва.

нарахування амортизації
Амортизаційний фонд відіграє ключову роль у вирішенні поставлених завдань і виконання норм амортизації в майбутньому. До його основних функцій можна віднести:

– відновлення обладнання після його повного зносу і вибуття з виробничого процесу;
– активне стимулювання оновлення основних фондів;
– накопичення необхідної суми грошей для подальшого оновлення виробничої техніки.

Нарахування амортизації завжди проводиться на довгострокові види активів. При цьому єдиним винятком є ​​земля і група нематеріальних засобів, що знаходяться в користуванні компанії. При цьому амортизація обов’язково включається в групу операційних витрат.

Найбільш популярний метод розрахунку амортизації – рівномірний списання ціни активу в період нормованого терміну експлуатації. У ряді випадків може враховуватися залишкова вартість, яка реалізується в разі вибуття ОПФ.

До групи нематеріальних активів можна віднести статті, які включаються бухгалтерією підприємства в балансовий звіт і підсумовуються з довгостроковими активами. Так, до даної категорії можна віднести розробки, дослідження, торгові марки, куплені права власності і так далі.

Важливий момент – особливості нарахування амортизації. У ролі об’єктів тут виступають основні фонди, які знаходяться в управлінні компанії, в господарському віданні або в власності. При цьому амортизація не нараховується для наступної групи ОПФ:

– подарованих третіми особами за принципом безплатності;
– для об’єктів житлового фонду. При цьому до уваги не беруться випадки, коли з них витягується дохід;
– для видів основних фондів виробництва, властивості яких залишаються незмінними протягом тривалого періоду часу. До даної категорії можна віднести ліси, землю і так далі.

Для всіх випадків встановлюються норми амортизації. У ролі регулятора виступає держава, яка контролює такі процеси, як швидкість відтворення і темпи приросту в кожній окремо взятій галузі економіки.

Що стосується амортизаційних відрахувань у загальній ціні виробничих фондів, то їх нарахування проводиться вже з першого місяця з моменту оприбуткування на баланс. Завершення процесу відбувається, починаючи з наступного місяця з моменту вибуття.

Нараховуються амортизаційні нарахування на протязі всього періоду корисної експлуатації фондів. Винятком є ​​тільки той часовий проміжок, коли основне майно реконструюється або ж знаходиться на стадії ремонту. Крім цього, облік не осущ

ПОДІЛИТИСЯ: