Модель дисконтування дивідендів: особливості розрахунку

Особливої уваги заслуговує сама методика розрахунку ціни акцій за допомогою моделі дисконтування дивідендів. Як уже згадувалося, в моделі дисконтування грошових потоків в розрахунок беруться дивіденди, що виплачуються власникам акцій компанії, або чисті фінансові надходження від роботи підприємства.

Модель дисконтування дивідендів (англійською – discounted dividend model, DDM) базується на тому, що розрахунок ціни акції проводиться з урахуванням дисконтованої (приведеної) ціни очікуваного прибутку у вигляді дивідендів. Використання можливостей методики МДД починається з моменту розгляду розміру прибутку, яку очікує інвестор від вкладень при купівлі цінних паперів. При цьому в загальному доході враховується дві складові – курсова різниця і дивіденди за цінними паперами.

Для прикладу можна взяти річний період інвестування в цінні папери та припустити, що з цінних паперів компанії очікуються дивіденди в розмірі п’яти доларів на акцію, а планована бездівідендная вартість на момент завершення року – 110 доларів.

Важливий параметр при розрахунку – ринкова облікова ставка (англ. – market capitalization rate). По суті, це ставка прибутковості, яку очікує інвестор. Вона необхідна для того, щоб людина вкладав свої гроші в покупку акцій. Наприклад, параметр k вже розрахований і становить 15% річних. Інвестор очікує ставку прибутковості, яка дорівнює сумі очікуваних виплат на один цінний папір (D) і приріст вартості акції – (Р, – Ру), розділену на ринкову вартість цінного паперу Pd. Надалі, підставивши параметр очікуваної ставки прибутковості, ми отримуємо формулу:

E (r1) = (D1 + P1 – P0) / P0 = k.

Деякі параметри вже відомі, тому можна вивести наступне рівняння – 0.15 = (115 – P0) / P0. Особливість даного рівняння в тому. Що воно відображає ставку дохідності, яку очікує інвестор. При цьому період часу не має значення (він дорівнює ринковій дисконтній ставці). Надалі виводиться формула, що дозволяє обчислити поточну ціну активу з урахуванням поточного прогнозу за фактом завершення року:

P0 = (D1 + P0) / (1 + k).

Іншими словами, поточна вартість цінного паперу дорівнює сумі очікуваної інвестором вартості (бездівідендной) і наведеної ціни дивідендних виплат, очікуваних до кінця року.

У підсумку розрахунок виглядає наступним чином: P0 = (110 + 5) / 1.15 = 100 доларів.

Як видно, модель освіти вартість знаходиться в повній залежності від передбачуваної під кінець року вартості акції. Головний мінус в тому, що інвестори не завжди здатні прогнозувати вартість. Застосовуючи аналогічну логічний ланцюжок, можна обчислити очікувану вартість на початок періоду другого року. При цьому:

P1 = (D2 + P2) / (1 + k).

Іншими словами, вартість акції – приведена вартість всіх дивідендів, які очікуються в майбутньому на обрану акцію, і дисконтованих за реальною облікової ставки.

Якщо здається, що в моделі ДД (дисконтування дивідендів) враховуються тільки дивіденди. Але це не зовсім так. За розрахунками видно, що потенційне зміна вартості акцій також береться до уваги.

ПОДІЛИТИСЯ: