Консолідована звітність

Поняття консолідованої звітності

Консолідована звітність складається у разі реструктуризації суб’єкта господарської діяльності. Зведена звітність являє собою сукупність показників, які відображають фінансовий стан на дату звітності та результати фінансової і господарської діяльності за звітний період групи підприємств, які взаємопов’язаними між собою.

Зведена звітність буде складатися в тому випадку, якщо материнська компанія:

  • Має понад 50% голосуючих акцій акціонерного товариства або більше 50% статутного капіталу ТОВ;
  • Може визначати рішення, які приймаються дочірнім підприємством згідно з договором або іншим способом.

Консолідована звітність формується підсумовуючи однойменні статті звітності компаній, які включені в материнську компанію.

Найважливішим ознакою групи організацій, які є взаємопов’язаними – це контроль за активами та операціями входять компаній і вплив на фінансово-господарську діяльність.

Етапи складання зведеної звітності:

Процес попередньої консолідації – формування звітності на дату об’єднання компаній;
Процес складання щорічної зведеної звітності в подальших періодах діяльності об’єднаних підприємств

Значення консолідованої звітності

Необхідність закріплення компаній на міжнародному фінансовому ринку і залучення інвестицій, проводячи емісію цінних паперів, привела до створення інформаційної потреби користувачів отримувати достовірну інформацію про діяльність об’єднаних компаній.

Консолідованою звітністю вважається складена звітність, яка відповідає інформаційним запитам інвесторів, органів влади та інших користувачів інформації. При цьому її складання повинна здійснювати головна компанія.

Індивідуальна звітність характеризується елементом методу бухгалтерського обліку, виконує інформаційну та контрольну функції, складаючись усіма суб’єктами економічної діяльності в кожному звітному періоді.

Консолідована звітність характеризується видом бухгалтерської звітності, виконує тільки інформаційну функцію, щоб забезпечити зовнішніх користувачів інформацією про фінансовий стан і результати діяльності групи суб’єктом взаємопов’язаних між собою відносинами контролю, для подальших ухвалення рішень.

Всі організації, які входять в групу компанії, представлені самостійними економічними суб’єктами. Ці організації взаємопов’язані відносинами контролю головної компанії над її дочірніми компаніями. Контроль є правом головною компанії визначати фінансову та господарську політику, щоб в подальшому отримати економічну вигоду від їх діяльності. Консолідована звітність не замінює індивідуальні звіти окремих компаній, але дозволяє отримати уявлення про фінансовий стан, результати діяльності та перспективи розвитку групи підприємств як одного організму.

Необхідність консолідованої звітності визначається можливістю отримати інформацію про масштабах різної діяльності всередині групи, зробити її прозорою для користувачів звітності, підвищити їх довіру до групи і окремим компаніям, що входять в неї.

Кінцевою материнською компанією називається материнська компанія в групі, де дочірні компанії є проміжними материнськими компаніями рівня нижче по відношенню до кінцевої.

Дочірньою компанією називається організація, яка є підконтрольною материнській компанії.

Інформація про дочірніх компаніях не включається до консолідованої звітності, якщо:

Дочірня компанія була куплена для наступного перепродажу (контроль є тимчасовим);

Дочірня компанія буде працювати в умовах суворих умов довгострокового характеру, які знижують передачу коштів материнської компанії.

Внучатою компанією вважається компанія, яка є побічно підконтрольної материнської компанії (опосередкований контроль через дочірні організації).

Периметром консолідації називається сукупність одиниць бізнесу, які включені до групи для складання консолідованої звітності.

Правила формування консолідованої звітності:

Складання звітів проходить з урахуванням єдиної облікової політики. Дотримання цього правила відбувається, якщо всі компанії, що входять в групу створюють звітність користуючись універсальною облікової політикою. Якщо дочірня компанія користується інший облікової політики, ніж материнська компанія, то в звітності роблять поправки.

Звітність, що складається материнської і дочірніми компаніями складається за один період і на одну дату. У разі складання звітів на різні дати, необхідно внести коректування в підсумки господарських і фінансових операцій, які були здійснені в період між звітними датами. Різниця між датами складання звітності не може перевищувати 3 місяці.

...
ПОДІЛИТИСЯ: