Фактори впливу на ринок праці

На ринок праці впливають безліч факторів, у тому числі фактори, що впливають на попит ринку праці, і фактори, що впливають на пропозицію праці.

На ціну робочої сили при цьому можуть впливати фактори і попиту і пропозиції, оскільки ціна може формуватися під впливом попиту та пропозиції.

Фактори попиту на макрорівні

Економічна кон’юнктура, яка характеризує стан економіки, в більшою мірою впливає на попит. У разі зростання економіки попит на працю збільшується, а якщо економіка в кризі, то попит на ринку праці низький.

Дана залежність попиту в більшій мірі пояснюється попитом на продукцію, яка виробляється за допомогою праці.

Кон’юнктура економіки може бути:

 • Сприятлива кон’юнктура економіки, для якої характерне зростання доходів економічних суб’єктів, а також збільшення попиту на продукцію.
 • Несприятлива кон’юнктура визначається зменшенням доходів, скороченням попиту на продукцію, падінням попиту на працю і збільшенням безробіття. При цьому робочий час зайнятої частини населення може скорочуватися.

Також на макрорівні можна виділити ще кілька чинників, що впливають на сукупний попит ринку праці:

 • Можливості заміщення праці капіталом (високої технічної оснащеності, механізації та автоматизації виробництва), що веде до скорочення попиту на працю.
 • Державна політика, в разі, якщо вона заохочує економічне зростання, попит на працю зростає і навпаки.
 • Соціальні закони, спрямовані на скорочення робочого дня, обмеження звільнень, ведуть до підтримки високого попиту на працю. Так як попит залежить від рівня заробітної плати, то закони, які обмежують заробітну плату певним мінімумом, призводять до зменшення попиту на працю.

Фактори пропозиції на макрорівні

На макрорівні на сукупну пропозицію праці можуть впливати наступні фактори:

 • Соціальна структура населення (частка людей, які позбавлені власних коштів). У зв’язку з тим, що соціальна структура населення є рухомий, змінюється і сукупна пропозиція праці.
 • Демографічна структура населення, що визначає питому вагу людей працездатного віку та стану. У цьому випадку важливу роль відіграє соціальне законодавство і стан системи охорони здоров’я. Наприклад, обмеження праці дітей, підлітків, пенсіонерів, жінок в деяких сферах зменшує сукупну пропозицію праці.
 • Співвідношення рівня заробітної плати і доходів від самостійного ведення бізнесу. При високому рівні заробітної плати відбувається зростання пропозиції, а високі доходи від індивідуального підприємництва обмежують сукупна пропозиція праці.

Фактори попиту праці на мезо- і мікрорівні

Існує кілька факторів, що впливають на попит на мікрорівні (мезорівні):

 • Розмір заробітної плати;
 • Рівень продуктивності праці;
 • Попит на продукцію, яка виробляється за допомогою даного виду праці;
 • Вік працівників;
 • Заміна праці іншими факторами виробництва;
 • Число роботодавців;
 • Розширення виробництва в деяких компаніях.

Фактори пропозиції робочої сили мезо- і мікрорівня

Виділимо кілька факторів, що впливають на ринок праці на мікрорівні:

 • Кількість кваліфікованої робочої сили,
 • Умови праці, включаючи статус, престиж і соціальне забезпечення;
 • Розмір заробітної плати і умови праці на альтернативному робочому місці;
 • Рівень життя працівників;
 • Демографічна ситуація в державі та її зміна;
 • Витрати зміни роботи;
 • Профспілкова діяльність;
 • Регулювання державою ринку праці;
 • Фактор часу.
ПОДІЛИТИСЯ: