Фінанси

Юридична особа

0 коментарів
Юридична особа - це зареєстрована в установленому законом порядку організація, фірма, компанія, яка має у власності, господарському віданні або оперативному управлінні відокремлене майно і відповідає за своїми зобов'язаннями цим майном,...

Фінансування під поступку грошової вимоги

0 коментарів
Під договором фінансування під відступлення права грошововимоги (факторингу) розуміється передача однією стороною (фінансовим агентом) іншій стороні (клієнту) грошових коштів в рахунок грошових вимог клієнта до третьої особи, що утворився при...

Фізична особа

0 коментарів
Фізична особа - це громадянин України, іноземної держави або особа без громадянства, наділена правами і обов'язками в силу самого факту існування. Іншими словами, фізична особа - це людина, яка виступає...

Установчий договір

0 коментарів
Установчий договір - договір, що укладається між засновниками юридичної особи при його створенні. В установчому договорі засновники зобов'язуються створити юридичну особу, визначають порядок спільної діяльності щодо його створення, умови передачі...

Статут

0 коментарів
Статут підприємства - це затверджений в установленому порядку юридичний документ, що включає зведення положень і правил, що стосуються правового статусу, організаційної форми, структури та пристрої організації, видів діяльності, порядку відносин...

Реорганізація юридичної особи

0 коментарів
Реорганізація юридичної особи - припинення юридичної особи, яке тягне за собою виникнення відносин правонаступництва юридичних осіб, в результаті якого відбувається одночасне створення одного, або декількох нових, і / або припинення...

Особистий рахунок

0 коментарів
Особовий рахунок - рахунок для ведення обліку розрахунків з фізичними і юридичними особами, на якому відображаються всі фінансово-кредитні операції з певним клієнтом. Особові рахунки є документами аналітичного обліку. Особові рахунки...

Ліквідація юридичної особи

0 коментарів
Ліквідація юридичної особи - припинення існування юридичної особи шляхом внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб. Ліквідація юридичної особи тягне за собою втрату ним цивільної правоздатності. Ліквідація юридичної...

Комерційна концесія

0 коментарів
Відповідно до статей ГК під комерційною концесією розуміється обов'язок одного боку (правовласника) передати другій стороні (одержувачу) право використовувати в підприємницькій діяльності комплекс виключних прав, зокрема право на товарний знак, право...

Договір зберігання

0 коментарів
Відповідно до ГК під договором зберігання розуміється обов'язок одного боку (зберігача) зберегти товар, переданий другою стороною (поклажодавцем) на певний термін за встановлену винагороду або безоплатно. При цьому зберігач зобов'язаний вжити...