Філософія

Реферати, конспекти лекцій з філософії

Істина і помилки. Достовірність знання. критерії істинності

0 коментарів
Зазвичай істину визначають як відповідність знання об'єкту. Істина - це адекватна інформація про об'єкт, одержувана за допомогою або чуттєвого чи інтелектуального осягнення, або повідомлення про нього і характеризується з точки...

Основні етапи і форми процесу пізнання

0 коментарів
Проблема пізнавальної діяльності людини займає одне з дуже важливих місць у загальній структурі філософського знання. Сутність людини полягає в постійному задоволенні інформаційної, пізнавальної потреби, а вона лежить в основі визначення...

Людина, індивід, особистість, Свобода і відповідальність як умови існування особистості

0 коментарів
Індивід (від лат. Individuum - неподільне) - позначення одиничного на відміну від сукупності, маси; окреме жива істота, особина, окрема людина - на відміну від колективу, соціальної групи, суспільства в цілому....

Людина як об'єкт філософського осмислення. Природне і соціальне в людині

0 коментарів
З одного боку, людина - істота фізичне, тілесне; він обуреваем потягами, в ньому сильні несвідомі імпульси. З іншого боку, людська природа виявляє нам свідомість, розумність, здатність ясного розуміння та осмислення...

Свідомість і несвідоме. Свідомість і мова

0 коментарів
Свідомість - одна з форм прояву нашої душі, при цьому дуже суттєва, сповнена глибокого змісту. Свідомість - це вища, властива тільки людям і зв'язана з мовою функція мозку, що полягає...

Проблема життя, смерті й безсмертя в духовному досвіді людини

0 коментарів
Вищої, абсолютною цінністю є людське життя. Сутність життя в історії людства трактувалася по- різному: від боротьби за існування (Ч. Дарвін) і способу існування білкових тіл (Ф. Енгельс) до космічного процесу...

Закон і закономірність. Детерменізма і індетермінізм, волюнтаризм і фаталізм

0 коментарів
Одним з проявів загального зв'язку предметів і явищ дійсності є закономірний зв'язок між ними. Відмінність закономірних зв'язків від незакономірні полягає в тому, що перші мають відмінні ознаки, а другі такими...

Простір і час як філософські категорії

0 коментарів
Матеріальний світ складається з структурних об'єктів, які знаходяться в русі і розвитку, що представляють собою процеси, які розгортаються за певними етапами. Найбільш загальна характеристика простору - властивість об'єкта бути протяжним,...

Ідея розвитку і модифікація її філософського втілення

0 коментарів
Категорію розвитку зазвичай визначають як процес необоротних змін системи. Для уточнення часто додають, що цей процес полягає у переході від нижчого рівня організації системи до вищого і від простого до...

Категорія буття у філософії

0 коментарів
Буття - гранично широка філософська категорія для позначення цілісності і субстанціональності світу. У європейській культурі перші визначення буття виникли ще в Стародавній Греції, що історично співпало із становленням філософського знання,...