Форми світогляду

Як же співвідносяться філософія і світогляд? Для відповіді на це питання розглянемо основні форми світогляду, які мали місце в історії культури суспільства: міфологія, релігія, наука і філософія.

1. Міфологія – найдавніша форма світогляду. Вона представляла собою своєрідну картину дійсності, де перепліталися як перекази, так і правдиві розповіді про історичні події. Сили природи олицетворялись.

Міфологічний світогляд було художнім, т. Е. Визначалося як світосприйняття через чуттєві наочні образи в літературі, живописі, скульптурі.

2. Релігія виникла в глибоку давнину в вигляді анімізму (одухотворення живих і неживих істот і предметів), тотемізму (поклоніння тваринам предкам), фетишизму (наділення чарівними властивостями речей і явищ) і магії (віри в здатність людини за допомогою ритуалів впливати на людей, тварин, природні сили, духів і богів).

Пізніше релігія стає самостійною формою світогляду, з’являються світові релігії: іудаїзм, християнство, іслам і буддизм.

3. Наука формується як світогляд на основі змісту міфології, вбираючи в себе реалістичні елементи міфів, що представляють собою накопичений і зафіксований в знаннях досвід практичної діяльності людей по освоєнню і перетворенню навколишнього середовища. Починає будується наукова картина світу.

4. Філософія як особлива специфічна форма світогляду є системно-раціоналістичний ядро, в якому взаємодія світобудови як такого, природи і людей духовно освоюється, усвідомлюється в логічній системі понять і категорій. Системність визначає зміст філософії, а раціональність – її форму і зміст.

Філософія займає особливе місце в структурі світогляду: її неможливо безпосередньо вивести з міфології або представити як узагальнений досвід практичної діяльності людей. У свою чергу, філософія невіддільна від релігії, так як прагне дати раціональне, розумне пояснення дійсності.

Філософський світогляд специфічно, має рефлексивний характер, тобто знання, в якому головним предметом осмислення є сама людина. Релігія і наука є опозиційними формами світогляду: вони альтернативні і непримиренні між собою. Філософія ж покликана служити мостом між релігією і наукою, вибудовуючи теоретичні конструкції між уявою і фактами, які самі по собі дають односторонню і недостатньо повну картину действітельності.Такім чином, філософія як складова частина світогляду є його центром, системоутворюючим ядром, що забезпечує його цілісність і повноту .

ПОДІЛИТИСЯ: