Економіка

Неоавстрийська економічна школа

0 коментарів

Ідеї неоавстрійської школи тісно пов'язані з ідеями неоліберальної школи. Тому часто неоавстрійсюку школу представляють як певний різновид неолібералізму.

Представником неоавстрійської школи був Людвіг фон Мізес (1881-1973). Головні його праці: «Теорія...

Неоліберальна економічна школа

0 коментарів

 Ідеологи неолібералізму згрупувалися в Німеччині навколо Вальтера Ойкена (1891-1950), який завідував кафедрою Фрейбурзького університету. Тому неоліберальне напрям економічної думки називають ще й «фрейбургської школою».

Сам В. Ойкен відомий, в першу...

Економічні теорії монополізації і добробуту

0 коментарів

У першій половині XX століття досить широко обговорювалися питання, що стосуються конкуренції і монополії, а також добробуту.

Питання конкуренції та монополії були розглянуті в роботах американського економіста Едварда Чемберліна (...

Економічні вчення Альфреда Маршалла і Джона Кларка

0 коментарів

Значний внесок у розвиток економічної думки вніс англійський економіст, засновник Кембриджської школи Альфред Маршалл (1842-1924). Головна його праця — «Принципи політичної економії» (1890). Найбільшу популярність А. Маршаллу принесла синтетична теорія...

Маржиналістський напрям економічної думки

0 коментарів

Маржиналістський напрям економічної думки виник в кінці XIX і остаточно сформувалось на початку XX століть. Цей напрям з'явилося як протиставлення теорії трудової вартості, на основі якої був сформульований висновок про...

Модель соціалістичної системи господарювання

0 коментарів

У цілому на основі робіт класиків марксизму-ленінізму соціалістична система господарювання повинна функціонувати таким чином. У методологічному плані класики марксизму розглядали суспільне виробництво на рівні макроекономіки і виходили з того, що...

Погляди на економіку Володимира Ілліча Леніна

0 коментарів

Найвідомішим російським марксистом був Володимир Ілліч Ленін (1870-1924). З усього великого ленінського спадщини ми розглянемо тільки його теорію імперіалізму. Вона була викладена у працях «Про гасло Сполучених Штатів Європи» (1915),...

Економічні погляди основоположників марксизму

0 коментарів

У XIX столітті потужний розвиток отримало соціалістичний рух. В результаті здійснення буржуазних революцій здійснився перехід від монархічних систем до демократичних форм правління. Фактично були зметені жорсткі рамки, що ділили суспільство...

Економічні погляди Джона Стюарта Мілля

0 коментарів

Джона Стюарта Мілля (1806-1873) нерідко називають синтезатором ідей класичної школи, які остаточно завершили її формування. Міллю належить ряд фундаментальних робіт в галузі політекономії: «Нариси щодо невирішених проблем політичної економії» (1843),...

Економічна теорія Томаса Мальтуса

0 коментарів

Англійський економіст Томас Мальтус (1766-1834) був священиком, але одночасно займався науковою роботою. В цілому його методологія відповідала загальним принципам класичної політекономії, але порівняно з іншими її представниками, які вважали предметом...