Економічний потенціал підприємства

Поняття економічного потенціалу підприємства

Для того щоб розібратися в суті терміна «економічний потенціал підприємства», необхідно розчленувати його на складові елементи, визначивши зміст кожного з них. У зв’язку з цим розглянемо поняття підприємства і сутність економічного потенціалу більш докладно.

Термін «економічний потенціал» був введений в науковий обіг в 70-х рр. ХХ століття. У той період він вважався узагальнюючим вираженням якісних змін в суспільному виробництві. Сьогодні його прийнято розглядати з різних точок зору. У вузькому сенсі під ним розуміють річні обсяги виробництва, в більш широкому сенсі його розглядають як багаторівневої економічної системи.

Відповідно до одного з підходів економічний потенціал являє собою сукупність засобів, запасів і джерел, наявних і можуть бути використаними для досягнення певних цілей. Згідно з іншим підходом економічний потенціал є ні що інше, як сукупність живої і матеріалізованої праці і науково-технічних знань.

Таким чином, справедливо говорити про те, що економічний потенціал являє собою багатоаспектну системну категорію, що складається з цілого ряду підсистем. Поняття економічного потенціалу можна застосувати до різних рівнів ієрархії. Його проектують на державний, галузевий, регіональний або господарський рівні. На мікрорівні, тобто на рівні окремо взятого суб’єкта господарювання прийнято говорити про економічний потенціал підприємства.

Підприємство є самостійним, організаційно відокремлений суб’єкт господарювання, який здійснює виробництво та реалізацію продукції, що виконує роботи промислового характеру або надає платні послуги.

Під економічним потенціалом підприємства в загальному сенсі слід розуміти сукупність ресурсів, що знаходяться в розпорядженні суб’єкта господарювання, а також здатності його співробітників до їх використання з метою створення товарів і послуг і максимізації одержуваного доходу. В кінцевому рахунку, він визначається реальним можливостями господарюючого суб’єкта в тій чи іншій сфері. При цьому ці самі можливості діляться на два типи:

 • реалізовані;
 • нереалізовані.

Як би там не було, сутність економічного потенціалу підприємства знаходить своє відображення в його структурі. Розглянемо її більш детально.

Склад і структура економічного потенціалу підприємства
Отже, економічний потенціал підприємства формується з різного роду ресурсів, йому належать. Ці самі ресурси і формують склад економічного потенціалу. До їх числа відносяться:

 • матеріальні ресурси;
 • нематеріальні ресурси;
 • фінансові ресурси;
 • трудові ресурси;
 • інші ресурси.

Множинна сукупність різного роду ресурсів формує локальні потенціали, інакше іменовані подпотенціаламі. Саме вони і визначають склад і структуру економічного потенціалу підприємства.

Кадровий потенціал представлений кількістю співробітників підприємства, необхідним і достатнім для досягнення завдань, перед ним стоять, а також їх професійними і особистісними особливостями, що впливають на ефективність його роботи.

В основі фондового потенціалу лежить оптимальність і достатність застосування основних засобів і оборотних активів господарюючого суб’єкта.

Фінансовий потенціал визначається оптимальною забезпеченістю підприємства грошовими засобами, здатними покрити його потреби, коректно розподілюваними і застосовуваними.

Управлінський потенціал включає в себе здатності керівників до організації виробничих процесів і ресурсів, що забезпечує конкурентні перемоги в вигляді адекватної організаційної структури та актуальних методів управління.

Маркетинговий потенціал базується на успішне застосування системи ринкового просування товарів і послуг підприємства з метою постійного збереження і розвитку його конкурентних переваг.

Інноваційно-інвестиційний потенціал вбирає в себе можливості застосування або залучення ресурсів для розвитку підприємства відповідно до його потреб.

Незважаючи на те, що економічний потенціал підприємства формується з безлічі компонентів, він не включає в себе експортно-імпортні, екологічні та правові потенціали. Дані елементи враховуються в структурі комплексного потенціалу суб’єкта господарювання.

Формування, розвиток і оцінка економічного потенціалу підприємства

Формування і розвиток економічного потенціалу господарюючого суб’єкта забезпечується за рахунок залучення, нарощування і зміцнення відповідних ресурсів. Чим більшою ресурсною базою володіє підприємство, і чим краще вона відповідає його цілям і задачам, тим сильніше его економічний потенціал.

Формування і розвиток економічного потенціалу підприємства відбувається під впливом безлічі факторів. Визначальними з них вважаються:

 • виробничі фактори;
 • організаційні чинники;
 • фактори збуту продукції;
 • маркетингові чинники;
 • фінансові чинники.

Кожна група факторів представлена ​​безліччю конкретних варіантів і важелів впливу на економічний потенціал суб’єкта господарювання. Загальна методологія його розвитку зводиться до зміцнення внутрішніх подпотенціалов підприємства за рахунок підвищення рентабельності бізнесу, розвитку ділової активності організації, підвищення її ліквідності, платоспроможності та фінансової стійкості.

З причини тієї ролі, яку економічний потенціал грає в діяльності підприємства, його рівень піддається оцінці. Оцінка економічного потенціалу підприємства проводиться на основі різних коефіцієнтів, що відображають ті чи інші сфери його діяльності (рентабельність, фондоозброєність, норми споживання і накопичення та ін.).

ПОДІЛИТИСЯ: