Загальна характеристика природних співтовариств та їх структури

Основною одиницею природних співтовариств є біоценоз. Біоценоз – спільнота рослин, тварин, грибів і інших організмів, що населяють одну і ту ж територію, взаємно пов’язаних в ланцюзі харчування та надають один на одного певний вплив.

Біоценоз складається з рослинного співтовариства і організмів, супутніх цьому співтовариству.
Рослинна співтовариство – сукупність рослин, які ростуть на даній території, складових основу конкретного біоценозу.

Рослинна співтовариство утворено автотрофними фотосинтезирующими організмами, які є джерелом живлення для гетеротрофних організмів (фітофагів і детритофагов).
Виходячи з екологічної ролі, організми, що утворюють біоценоз, поділяють на продуценти, консументи, редуценти і детритофаги різних порядків.

З поняттям «біоценоз» тісно пов’язане поняття «біогеоценоз». Існування організму неможливо без середовища її проживання, тому на склад флори і фауни даного співтовариства організмів великий вплив робить субстрат (його склад), клімат, особливості рельєфу даної конкретної місцевості і т. д. Все це робить необхідним введення поняття «біогеоценоз».

Біогеоценоз – стійка саморегулююча екологічна система, що знаходиться на даній конкретній території Землі, в якій органічні компоненти тісно і нерозривно пов’язані з неорганічними.
Біогеоценози різноманітні, вони певним чином взаємозалежні один з одним, можуть бути стійкими тривалий час, однак під впливом змінюються зовнішніх умов або в результаті діяльності людини можуть змінюватися, гинути, замінюватися на інші співтовариства організмів.
Біогеоценоз складається з двох складових частин: біоти і біотопу.
Біотоп – відносно однорідне по абіотичних факторів простір, зайняте биогеоценозом (биотой) (іноді під біотопом розуміють місцепроживання виду або окремої його популяції).
Біота – сукупність різних організмів, що населяють дану територію і входить до складу даного біогеоценозу. Вона утворена двома групами організмів, що відрізняються за способом живлення – автотрофами і гетеротрофами.

Автотрофними організмами (автотрофами) називають такі організми, які здатні засвоювати енергію, що надходить ззовні у вигляді окремих порцій (квантів) за допомогою хлорофілу або інших речовин, при цьому дані організми синтезують органічні речовини з неорганічних сполук.
Серед автотрофов розрізняють фототрофи і хемотрофи: до перших відносять рослини, до других – хемосинтезирующие бактерії, наприклад серобактериями.

Гетеротрофних організмами (гетеротрофами) називають організми, які харчуються готовими органічними речовинами, при цьому останні є і джерелом енергії (вона виділяється при їх окисленні), і джерелом хімічних сполук для синтезу власних органічних речовин.
До гетеротрофам відносять тварин, гриби, бактерії (паразити, сапрофіти).

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Сухі плоди