Органели клітини, обмежені однією мембраною

Клітинні органели, вміст яких відокремлено від гіалоплазми однієї мембраною, ми будемо називати одномембранними органоїдами. Інформація про органелах, що мають дві мембрани на кордоні з гіалоплазмой, буде дана в наступному розділі. До одномембранних органоидам відносяться ендоплазматичнийретикулум (ЕПР), апарат Гольджі (або пластинчастий комплекс), лізосоми, всі можливі типи вакуолей і пероксисоми. У рослинних клітинах до цієї групи органоїдів відносяться також центральні вакуолі, заповнені клітинним соком. Між вмістом цих органоїдів і гиалоплазмой знаходиться бар’єр – напівпроникна мембрана, отже, їх внутрішній склад відрізняється від гіалоплазми. Багато хто з перерахованих органоїдів володіють синтетичної функцією. Синтезовані ними речовини можуть, не потрапляючи в гіалоплазму, пересуватися всередині вакуолярно-транспортної системи цих органоїдів, а також переміщатися з одного органоида в інший або виводитися на поверхню клітини в результаті процесу екзоцитозу. Деякі із зазначених органоїдів можуть розщеплювати складні органічні сполуки до простих мономерів, які потім виводяться в гіалоплазму і використовуються кліткою в процесі метаболізму. Транспорт мономерів органічних сполук через мембрану здійснюють транспортні білки допомогою активного транспорту.
Деякі з одномембранних органоїдів були описані в кінці XIX – початку XX ст. з використанням методів специфічного фарбування, але їх структура і значення для клітини вивчені лише в другій половині XX в. з використанням методів електронної мікроскопії, авторадіографії і фракціонування клітин. Схематичне зображення органоїдів, що мають одну мембрану, представлено на малюнку 6.1.
Особлива роль серед одномембранних органоїдів клітини належить вакуолярно-транспортній системі, до складу якої входять шорсткий ендоплазматичнийретикулум (Шер), апарат Гольджі, лізосоми і різноманітні вакуолі. Компоненти цієї системи виконують різні функції, але один відділ доповнює роботу іншого. Переміщення речовин, синтезованих в вакуолярно-транспортній системі, можливо в одному напрямку: зі Шер в апарат Гольджі, а потім або в лізосоми, або в секреторні вакуолі.

ПОДІЛИТИСЯ: