Фактори середовища, їх загальна характеристика та класифікація

Середовище проживання живих організмів характеризується різними параметрами, найважливішим серед яких є фактор середовища.

Фактор середовища – це рушійна сила або умова (суттєва обставина), що впливають на життєдіяльність даного організму в конкретних умовах її проживання.

Найважливішою характеристикою фактора середовища є інтенсивність його впливу.

Інтенсивність впливу фактора – це ступінь його впливу на життєдіяльність організму.

Вона може бути різною. Можна виділити три різновиди впливу екологічного чинника на життєдіяльність організму: мінімум, максимум і оптимум.

Мінімум впливу фактора – це така величина інтенсивності фактора, нижче якої настає загибель даного організму.

Максимум впливу фактора – це така величина найбільшого його впливу, при якій настає загибель організму.

Оптимум впливу фактора – це така величина інтенсивності фактора, при якій організм відчуває себе найбільш комфортно і володіє максимумом біологічної продуктивності. Область між мінімумом і максимумом інтенсивності впливу фактора, в межах яких організм залишається живим, називається межею витривалості організму з даного фактору.

Для даної території, для певного часу року середня величина інтенсивності окремих факторів є більш-менш постійною величиною або коливається в певних межах, що дозволяє організмам пристосуватися до життя на даній території. Ця середня величина інтенсивності впливу фактора може змінюватися залежно від широти, від пори року, а в гірських районах володіє вертикальною зональністю. Це відноситься до температури, освітлення, клімату. Наприклад, температура (її середня величина) зменшується від підніжжя до вершини, а також від екватора до полюса, що призводить до формування на різних широтах і вертикалях гірських місцевостей різних спільнот організмів.

Екологічні фактори (фактори середовища) різні і мають різну класифікацію. Так, за ступенем впливу на даний організм розрізняють загальні та специфічні чинники. До специфічних чинників відносять лімітуючі (обмежуючі).

Лімітуючим називається такий екологічної фактор, вплив якого визначає можливість існування організму в даних умовах. Наприклад, наявність вологи, оптимальної температури та інших компонентів, необхідних для проростання кокосової пальми в умовах полярного дня, не забезпечує можливості плодоношення (розмноження), так як це рослина «короткого дня».

Крім лімітуючих, до специфічних чинників відносять такі, які зустрічаються тільки в даному середовищі існування, наприклад, високий вміст солей в ґрунті на солончаках, який формує певну рослинність, утворену різними видами рослин – солянок.

За походженням розрізняють:

 • абіотичні;
 • біотичні;
 • антропогенні фактори.

Абіотичними (абіогенними) факторами називають сукупність умов (окрема умова) неживої природи, що впливають на організм. До них відносять:

 • температуру;
 • світло;
 • вологість;
 • субстрат і його склад;
 • клімат (як сукупний абіотичний фактор).

Біотичні (як біогенні) чинники – це дії середовища, пов’язані або безпосередньо з дією різних організмів (крім людини), або опосередкованим впливом діяльності організмів на даний організм (біотичні фактори в більш вузькому розумінні являють собою опосередкований вплив даного організму на інший організм, наприклад, дія фітонцидів, що виділяються рослинами сімейства лілійних на мікроорганізми).

На відміну від традиційно використовуваного терміну «біотичні чинники» правильніше використовувати термін «біогенні чинники», які включають в себе комплекс факторів, тобто є сукупністю біологічних, біоценотичних і біотичних (у вузькому розумінні) факторів.

Біологічними факторами називають впливи живих організмів на інші організми, наприклад поїдання хижаком жертви.

Біоценотичним називають фактор, пов’язаний з впливом на інші організми сукупності інших організмів, наприклад, якої-небудь популяції, що проживає в даному біогеоценозі.
Біотичним (у вузькому сенсі) фактором називають опосередкований вплив живого організму на середовище, наприклад через виділення різних хімічних сполук, через відмирання і т. д. Однак, як було зазначено вище, термін «біотичні чинники» часто є синонімом терміна «біогенні чинники».

Антропогенні фактори – комплекс впливів, пов’язаних з діяльністю людини, як безпосередньої, так і опосередкованої. При створенні штучного біоценозу (наприклад, баштани) існуючий раніше природний біоценоз знищується і т. д.

Є й інші різновиди екологічних факторів і їх різні класифікації. Так, крім розглянутих, існують класифікації:

 • за часом (еволюційний, історичний, діючий);
 • за періодичністю (періодичний, неперіодичний);
 • за черговістю виникнення (первинний, вторинний);
 • за середовищем виникнення (атмосферний, водний, біосферний, генетичний та ін.);
 • за характером (фізичний, хімічний, комплексний та ін.);
 • за об’єктом впливу (індивідуальний, груповий) та ін.
ПОДІЛИТИСЯ: