Англійська мова

Часи дієслова TENSES

0 коментарів
Форми теперішнього часу В англійській мові є 4 форми теперішнього часу: the Present Indefinite (Simple), the Present Continuous (Progressive), the Present Perfect, the Present Perfect Continuous (Progressive). Всі форми вживаються...

Герундій THE GERUND

0 коментарів
Герундій - це неособиста форма дієслова, яка не має аналога в російській мові і поєднує в собі властивості дієслова та іменника. 1. З дієсловами to want, to need, to deserve,...

Інфінитив THE INFINITIVE

0 коментарів
Це неособиста (невизначена) форма дієслова, яка відповідає на питання що робити? Або що зробити? Показником інфінітива в англійській мові є частинка to. У сучасній англійській мові вживаються в основному прості...

Дієслово THE VERB

0 коментарів
Дієслово позначає дію або стан предмета. У дієслів бувають особисті та неособисті форми. Особисті форми (finite forms) виконують функції присудка в реченні і висловлюють особа (we swim, he swims), число...

Числівник THE NUMERALS

0 коментарів
В англійській мові розрізняють кількісні, порядкові і дробові числівники. Кількісні числівники позначають кількість осіб або предметів і відповідають на питання: «Скільки?» Порядкові вказують на порядковий номер особи або предмета і...

Прислівник THE ADVERB

0 коментарів
Прислівник - це частина мови, яка позначає характеристики дій і якостей і відповідає на питання: «Як?». Прислівники можуть стояти: на початку речення перед головними членами пропозиції (прислівники частотності і часу):...

Прикметник THE ADJECTIVE

0 коментарів
До прикметником відносяться слова, що позначають властивості предметів, процесів і явищ і відповідають на питання: «Який?» Англійські прикметники діляться на дві групи: якісні та відносні. Англійські прикметники не змінюються ні...

Займенник THE PRONOUN

0 коментарів
Займенники становлять неоднорідну групу слів, які не мають свого конкретного значення, але можуть заміняти іменники і прикметники, набуваючи чітке значення тільки в контексті. особисті займенники Особисті займенники мають дві відмінка:...

Артикль THE ARTICLE

0 коментарів
Артикль - це службове слово, що пояснює іменник. В англійській мові є два артикля: певний the (перед голосними читається [5i], перед приголосними - [9е]) і невизначений a (перед приголосними -...