Англійська мова

Конструкції It takes me ... to do something; to look/feel/be happy

0 коментарів
Конструкція It takes me ... to do something не є складною і вживається у мові досить часто. У ній завжди використовується інфінітив з часткою to. It takes me about an...

Емфатичні конструкції

0 коментарів
Емфатичною конструкцією називають таку синтаксичну конструкцію, яка служить для виділення того чи іншого члена пропозиції. Зворотний порядок слів. Зворотний порядок слів широко використовується в англійській мові для виділення другорядних членів...

Конструкції з дієсловами на -ing

0 коментарів
Як правильні, так і неправильні дієслова утворюють герундий - форму дієслова з додатком закінчення -ing до інфінітива: reading, entering. Герундій - це неличная форма дієслова, що виражає назву дії та...

Пропозиції з конструкцією I wish

0 коментарів
B значенні хотіти, бажати конструкція I wish вживається, коли мова йде про щось, не дуже серйозному, важких у виконанні або взагалі недосяжне. Це може бути бажання на рівні мрії. Звичайне...

Пропозиції з конструкцією so/such

0 коментарів
Займенники such і so відносяться до вказівним займенників і підсилюють значення прикметника або прислівника, перед яким вони перебувають. Such може вживатися тільки при іменнику. Якщо іменник є обчислюються і стоїть...

Складне речення COMPLEX SENTENCE

0 коментарів
Складні пропозиції бувають складносурядні і складнопідрядними. Складносурядне речення (Compound Sentence) складається з 2 або більше простих речень, які з'єднуються спілками and, but, or та ін. Або зв'язком: Lomonosov was born in Russia and...

Просте речення SIMPLE SENTENCE

0 коментарів
В англійській мові 5 членів речення, які поділяються на: 1) головні (підмет і присудок); 2) другорядні (додаток, означення і обставина). В англійському реченні порядок слів строго фіксований. Він буває прямим...

Частка PARTICLE

0 коментарів
Частинки - це слова, які надають смислові відтінки словами або групам слів. Вони не є членами речення і примикають до слів. Основні частинки: only - тільки just - тільки, лише...

Прийменник THE PREPOSITION

0 коментарів
Прийменники - це службові слова, які вказують на зв'язок іменників (або займенників) з іншими словами в реченні. Зазвичай прийменники стоять перед словом, з яким вони пов'язані: He looked at the...

Пасивний стан THE PASSIVE VOICE

0 коментарів
В англійській мові 2 застави: the Active Voice (активний заставу) і the Passive Voice (пасивний). Активний заставу встановлює, що особа або предмет, позначений підметом, є виробниками дії, вираженої присудком: Jack...