Афікси як елементи словотворення

В англійській мові широко використовується аффіксація – утворення нових слів від основ існуючих слів за допомогою суфіксів і префіксів. Знання значень суфіксів і префіксів допомагає визначити значення незнайомих слів, утворених з їх допомогою від знайомих слів.

В англійській мові існує кілька сотень афіксів. Розглянемо деякі з них.

Префікс, приєднуючись на початку слова, змінює його значення.

префікси:

негативні (mis-; un-; im-; il-; ir-; dis-; in-; non-): disagreement – незгоду, misunderstanding – непорозуміння, impossibility – неймовірність, indifference – байдужість, unpleasant – неприємний, unlucky – невдалий , unpublished – неопублікований, unmake – руйнувати, знищувати (зроблене);
anti (протилежний, проти): antipoison – протиотруту;
co, com, con, col (разом, спільно): collaboration – співпраця, concord – згода;
post (після): postgraduate – аспірант;
pre (до, перед): preimage – оригінал, прототип;
trans (через): transplantation – пересадка;
ex (попередній, колишній): ex-president – колишній президент;
semi (половина): semicolon – крапка з комою;
sub (під, нижче, менше): subdivision – підрозділ, submarine – підводний човен;
inter (між, серед, взаємно): interraction – взаємодія;
re (повтор): reassurance – підтвердження, reread – перечитати, redo – переробити.
Словотворчі суфікси приєднуються в кінці слова.

1. Суфікс іменника -ion (також -tion, -ation, -sion) допомагає утворювати іменники від основи дієслова, що позначають:
а) дія або процес: preparation – підготовка, приготування, discussion – обговорення, дискусія;
б) стан або якість: attention – увага;
в) конкретний результат дії: translation – переклад.
2. Суфікс іменника -ness допомагає утворювати іменники від основ прикметників: kindness – доброта, sadness – смуток.

3. Суфікс говірок -ly допомагає утворювати якісні прислівники від основ прикметників, зберігаючи в більшості випадків значення прикметника: usually – зазвичай, easily – легко, badly – погано.

4. За допомогою суфікса -ing від дієслівних основ утворюються іменники, що позначають:
а) процес або дію: swimming – плавання, teaching – навчання;
б) конкретний результат дії: writing – твір.
5. За допомогою суфікса -er від дієслівних основ утворюються іменники, що позначають людини – суб’єкта дії.

ПОДІЛИТИСЯ: